DOKUMENTY

Regulamin świadczenia usługi Berg System

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania usługi Berg System, a także prawa i obowiązki użytkowników oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy usługi internetowej Berg System.
 2. Postanowienia zawarte w Regulaminie świadczenia dostępu do usługi Berg System stanowią̨ Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), tekst jednolity z dnia 15.10.2013 r (Dz. U.z 2013 r., poz 1422) przez firmę Ethica Business (marka Berg System) Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380476.

§2 DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu sprecyzowano następujące definicje:

 1. Administrator – Użytkownik posiadający najwyższy możliwy poziom uprawnień́ w danej Instancji, będący Użytkownikiem, który założył Instancje lub Użytkownikiem, któremu te uprawnienia zostały nadane.
 2. Aplikacja – oprogramowanie zainstalowane na serwerach Usługodawcy, udostępnione Usługobiorcy poprzez przeglądarkę internetową, dostępne po zalogowaniu się̨ za pomocą̨ loginu i hasła pod adresem internetowym przypisanym Usługobiorcy.
 3. Formularz Rejestracyjny – formularz służący do rejestracji Usługobiorcy Usługi, dostępny na stronie internetowej Berg System.
 4. Hasło – stworzony przez Użytkownika lub Administratora ciąg znaków, używany do zabezpieczenia dostępu do korzystania z Usługi.
 5. Infrastruktura Serwerowa – oznacza środowisko techniczne utrzymywane i administrowane przez Usługodawcę̨, na którym pracuje Aplikacja. Składają̨ się̨ na nie takie elementy, jak serwery, systemy operacyjne oraz urządzenie podtrzymujące napięcie.
 6. Instancja – indywidualny dostęp do Aplikacji dla Usługobiorcy, na który składa się̨ osobna baza danych zarządzana za pomocą̨ Aplikacji oraz zestaw ustawień́ konfiguracyjnych. W ramach jednej instancji z aplikacji może korzystać́ wielu Użytkowników, korzystających z dostępu przydzielanego im przez Usługobiorcę̨.
 7. Konto użytkownika – indywidualny dostęp danego Użytkownika do Aplikacji, określany przez Login, Hasło, poziom uprawnień́ oraz termin ważności konta, tj. datę̨, po której dostęp do Aplikacji zostanie danemu Użytkownikowi zablokowany.
 8. Login – stworzone przez Użytkownika lub Administratora, indywidualne i niepowtarzalne oznaczenie Użytkownika, mające formę̨ adresu e-mail, wykorzystywane przy korzystaniu z Usługi.
 9. Okres rozliczeniowy – okres 30 dni lub 365 dni na jaki przedłużana jest Usługa.
 10. Okres przedłużenia – czas na jaki przedłużany jest dostęp do Usługi, który liczony jest od daty zakończenia ostatniego Okresu rozliczeniowego.
 11. Pakiet – wybrany wariant Aplikacji, wpływający na jej cenę, funkcje oraz dostępne limity, opisany szczegółowo na stronie www.bergsystem.pl
 12. Przeglądarka internetowa – oprogramowanie zainstalowane na komputerach Usługobiorcy, służące do komunikacji z Usługą.
 13. Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia dostępu do usługi Berg System” określający zasady korzystania przez Usługobiorcę̨ z usługi Berg System udostępnianej przez Usługodawcę̨.
 14. Stanowisko – jednostka rozliczeniowa w systemie podlegająca opłacie, posiadająca swój termin ważności wynikający z trwających okresów testowych lub okresów przedłużenia oraz mogąca posiadać przypisane Konto Użytkownika.
 15. Umowa – porozumienie pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą na podstawie którego Usługodawca zobowiązuje się̨ do świadczenia Usługi, a Usługobiorca do wnoszenia opłaty za korzystanie z Usługi.
 16. Usługa – dostęp do Aplikacji pod nazwą Berg System, udostępnianej Usługobiorcy na warunkach określonych przez niniejszy Regulamin.
 17. Usługobiorca – podmiot zlecający Usługodawcy świadczenie Usługi.
 18. Usługodawca – firma Ethica Business Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380476.
 19. Użytkownik – osoba wprowadzona do systemu jako Współpracownik.

§3 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Korzystanie z Usługi możliwe jest przy pomocy urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz Przeglądarki internetowej, której rodzaj i wersja są zgodne z Przeglądarkami internetowymi, dla których Usługa została dostosowana.
 2. Usługobiorca jest zobowiązany zapewnić́ we własnym zakresie wyżej wymienione urządzenie z dostępem do Internetu oraz właściwą̨ wersję Przeglądarki internetowej.
 3. Usługa została dostosowana do prawidłowej pracy w następujących przeglądarkach: Internet Explorer w wersji 11 lub wyższej, Microsoft Edge w wersji 25, FireFox w wersji 47 lub wyższej, Chrome w wersji 52 lub wyższej, Opera w wersji 39 lub wyższej oraz Safari w wersji 8 lub wyższej.

§4 PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do podania prawdziwych danych przy procesie rejestracji.
 2. Usługobiorca ma prawo do bezpłatnej pomocy technicznej w zakresie korzystania z Aplikacji poprzez pocztę elektroniczną [email protected] do dodatkowych form wsparcia technicznego, zależnych od wybranego Pakietu.
 3. Usługobiorca oraz Użytkownicy są zobowiązani do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste lub inne prawa osób trzecich.
 4. Usługobiorca jest właścicielem wszelkich danych wprowadzonych przez niego lub Użytkowników, którym umożliwił dostęp do Aplikacji i ma prawo zażądać trwałego usunięcia wszelkich danych wraz z zakończeniem korzystania z Usługi.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Usługi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz terminowego wnoszenia opłaty za korzystanie z Usługi.
 6. Usługobiorca ma prawo do korzystania przez 14 dni z bezpłatnego okresu próbnego, w trakcie, którego może korzystać z Usługi zgodnie z Regulaminem, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat. Bezpłatny okres próbny może zostać wydłużony w przypadku okresowych promocji, ofert specjalnych lub w przypadku indywidualnego porozumienia w tym zakresie Usługodawcy i Usługobiorcy.
 7. Jeżeli Usługobiorca nie uiści płatności za świadczenie Usługi w czasie trwania okresu próbnego, uznaje się, że zakończył korzystanie z Usługi, wobec czego Usługodawca ma prawo do trwałego usunięcia konta, wraz ze wszystkimi danymi, kopiami zapasowymi.
 8. Usługodawca może wykorzystywać logo i nazwę firmy Usługobiorcy w celach marketingowych poprzez ich umieszczenie na liście referencyjnej znajdującej się na stronie internetowej Usługodawcy, a Usługobiorca zgadza się na ich wykorzystanie w tym celu. Usługobiorca ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystania jego logo i/lub nazwy firmy w celu, o którym mowa powyżej, drogą elektroniczną na adres e-mailowy Usługodawcy.
 9. Uiszczenie opłaty przez Usługobiorcę odbywa się na podstawie wykonanego przez Usługobiorcę zlecenie przedłużenia ważności konta. Usługobiorca wskazuje w nim ilość Stanowisk, których konta zostają przedłużone oraz Okres przedłużenia.
 10. Okres przedłużenia liczony jest od daty końca poprzedniego opłaconego Okresu rozliczeniowego. Dostęp do Aplikacji przedłużany jest o 30 dni lub o 365 dni.
 11. Wyliczona opłata za przedłużenie konta jest określana na podstawie cennika świadczenia usługi Berg System, dostępnego na stronie www.bergsystem.pl.
 12. Wyliczona opłata za przedłużenie konta uwzględnia liczbę przedłużanych kont użytkowników, długość okresu przedłużenia oraz ewentualne pomniejszenia opłaty wynikające z trwających bezpłatnych okresów testowych lub okresowych promocji.
 13. W przypadku korzystania przez Usługobiorcę z API Berg System Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z API w sposób zgodny z prawem, z postanowieniami niniejszego Regulaminu, z umieszczoną na stronie www.bergsystem.pl dokumentacją API oraz zgodnie ze wskazówkami korzystania z API przekazanymi przez Usługodawcę. Korzystając z API Usługobiorca ma możliwość pobierania, dodawania, usuwania i edytowania danych zawartych w Aplikacji, realizując te działania na własną odpowiedzialność. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystania API, w tym również wykorzystania go w sposób generujący zbędne lub nadmierne obciążanie serwera, Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzenia odpowiednich modyfikacji w sposobie wykorzystania API, zgodnych z zaleceniami Usługodawcy. Brak wprowadzenia stosownych modyfikacji pomimo wezwania skierowanego poprzez pocztę email może skutkować ograniczeniem lub zablokowaniem możliwości korzystania z API.

§5 PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenie Usługi z najwyższą starannością oraz standardami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługodawca nie odpowiada za skutki udostępnienia przez Usługobiorcę Loginu i Hasła osobom trzecim.
 3. Usługodawca nie odpowiada za nieprawidłowe świadczenie Usługi spowodowane:
  • niespełnieniem Wymagań́ Technicznych koniecznych do korzystania z Aplikacji,
  • działaniem osób trzecich,
  • przyczynami niezależnymi od Usługodawcy.
 4. Usługodawca ma prawo zawiesić świadczenie Usługi z zachowaniem danych na serwerze w przypadku braku płatności ze strony Usługobiorcy.
 5. W przypadku braku płatności ze strony Usługobiorcy przekraczający 30 dni od dnia upływu ważności konta Umowę uznaje się za rozwiązaną, zaś Usługodawca ma prawo do trwałego usunięcia konta, wraz ze wszystkimi danymi i kopiami zapasowymi. Usługodawca, przed usunięciem danych poinformuje o tym Usługobiorcę, wyznaczając mu dodatkowy, nie dłuższy niż 3 dni robocze termin do uiszczenia należnego wynagrodzenia. Usługobiorcy nie przysługuje z tego tytułu jakiekolwiek odszkodowanie z tytułu utraconych danych.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Aplikacji, jeżeli wynika ono z nieprawidłowego użytkowania Aplikacji przez Usługobiorcę.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści ani szkody pośrednie.
 8. Usługodawca ma prawo zawiesić lub ograniczyć dostęp do Usługi oraz API Berg System w przypadku korzystania z nich niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

§6 PARAMETRY TECHNICZNE USŁUGI

 1. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy możliwość korzystania z Usługi zgodnie z parametrami opisanymi na stronie www.bergsytem.pl.
 2. W przypadku przekraczania dostępnych limitów przestrzeni dyskowej możliwość korzystania z Usługi zostanie ograniczona w zakresie, w jakim jej dalsze użytkowanie będzie oznaczało dalsze przekraczanie przestrzeni dyskowej. W wyniku indywidualnego porozumienia Usługodawca może nałożyć na Usługobiorcę dodatkową opłatę wynikającą z przekroczenia powyższych parametrów oraz zwiększyć limity przestrzeni dyskowej.
 3. Przekroczeniu dostępnych limitów Usługobiorca zostanie poinformowany za pomocą poczty e-mail na adres korespondencyjny Usługobiorcy.
 4. Usługodawca zapewnia dostępność Usługi na poziomie nie mniejszym niż 99,2% czasu w miesiącu.
 5. Zastosowanie określonego w paragrafie 7 punkt 4 poziomu dostępności usług jest wyłączone w przypadku:
  • Wystąpienia awarii Infrastruktury Serwerowej w wyniku siły wyższej. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), nie do uniknięcia, nad którym Usługodawca nie panuje.
  • Wystąpienia przerw w dostępie do Usługi w związku z zaplanowanymi pracami konserwacyjnymi lub mającymi na celu rozbudowę̨ Infrastruktury Serwerowej, pod warunkiem powiadomienia Usługobiorcy z co najmniej 48 godzinnym wyprzedzeniem o planowanych pracach i terminie ich zakończenia.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Aplikacji, w tym jej modyfikacji, wprowadzania dodatkowych funkcji, zmian w wyglądzie i sposobie działania poszczególnych elementów, z zastrzeżeniem, że wprowadzone zmiany nie spowodują zmniejszenia możliwości Aplikacji dla Usługobiorcy, w stosunku do stanu z dnia zawarcia Umowy.

§7 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 1. Usługodawca zapewnia podjęcie wszelkich środków niezbędnych do bezpiecznego przechowywania i archiwizowania danych przechowywanych w Aplikacji przez Usługobiorcę.
 2. Usługodawca zapewnia, że dostęp do Aplikacji możliwy jest wyłącznie poprzez szyfrowane połączenie SSL, autoryzowane odpowiednim certyfikatem.
 3. Wszystkie dane wprowadzane bezpośrednio, poprzez API, pobierane za pomocą dostępnych integracji (w tym poczta e-mail) utrzymywane są na Infrastrukturze Serwerowej znajdującej się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 4. W przypadku korzystania przez Usługobiorcę z integracji z zewnętrznym systemem przechowywania plików (np. Dropbox) oraz obsługi załączników wiadomości e-mail, pliki nie są fizycznie przechowywane w Infrastrukturze Serwerowej Usługodawcy, a zapisywane są w niej jedynie informacje pozwalające na pobranie tych plików z zewnętrznych źródeł.
 5. Kopie zapasowe danych tworzone są nie rzadziej niż co 24 godziny, archiwizowane w niezależnej Infrastrukturze Serwerowej i utrzymywane przez okres nie krótszy niż 7 dni od dnia utworzenia kopii zapasowej.

§8 ZAMAWIANIE I ŚWIADCZENIE USŁUGI

 1. Umowa pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i zatwierdzenia przez Usługobiorcę Formularza Rejestracyjnego, a wraz z nim – utworzenia konta w Aplikacji.
 2. Zakres świadczenia Usługi oraz jej cena zależne są od liczby Użytkowników, zgodnie z ofertą opisaną na stronie internetowej www.bergsystem.pl
 3. Faktura VAT za korzystanie z Usługi zostanie wystawiona po uiszczeniu opłaty.
 4. Na życzenie Usługobiorcy możliwe jest wystawienie faktury proforma, na podstawie której Usługobiorca dokona płatności.
 5. Usługobiorca wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT przez Usługodawcę w formie elektronicznej i przesyłanie ich poprzez pocztę elektroniczną na adres email wskazany przez Usługobiorcę.
 6. Po upłynięciu opłaconego Okresu Rozliczeniowego wymagane jest uiszczenie opłaty zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem na stronie www.bergsystem.pl dla przedłużenia Usługi o kolejny Okres przedłużenia.
 7. W przypadku niekorzystania z Usługi pomimo jej opłacenia nie są przewidywane zwroty środków.

§9 REKLAMACJE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. W przypadku, jeżeli Usługa nie jest świadczona zgodnie z ustaleniami niniejszego Regulaminu Usługobiorcy przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zostać przesłane pocztą elektroniczną na adres [email protected] bądź listownie, do siedziby Usługodawcy i zawierać opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane zgłaszającego, jego login w systemie, czas wystąpienia problemu oraz dokładny opis problemu.
 4. Jeżeli w wyniku zgłaszanej reklamacji Usługobiorca nie mógł korzystać z Usługi zgodnie z Regulaminem przewidywane są upusty i darmowe okresy korzystania z Aplikacji. Wynikiem pozytywnie rozpatrzonej reklamacji nie są rekompensaty finansowe.
 5. Nieopłacenie przez Usługobiorcę kolejnego Okresu rozliczeniowego następującego po każdym pełnym okresie rozliczeniowym jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy. W przypadku opłacenia i rozpoczęcia kolejnego Okresu Rozliczeniowego Umowa pozostaje obowiązująca do jego zakończenia.
 6. W przypadku obniżonej opłaty za korzystanie z Usługi w wyniku długoterminowego zobowiązania wynoszącego krotność Okresu Rozliczeniowego, Umowa pozostaje wiążąca do momentu zakończenia wszystkich Okresów Rozliczeniowych objętych porozumieniem, na skutek którego występuje obniżona płatność.
 7. Istnieje możliwość zakończenia dostępu do Aplikacji przed zakończeniem Okresu Rozliczeniowego na wyraźną prośbę Usługobiorcy, nie powoduje to jednak konieczności zwrotu przez Usługodawcę wniesionych opłat.
 8. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Usługobiorcę, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienie Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielenie dodatkowych wyjaśnień przez Usługobiorcę przedłuża odpowiednio okres rozpatrywania reklamacji.

§10 OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Usługodawca oświadcza, że jest uprawniony do świadczenia Usługi.
 2. Projekt graficzny, zastosowane rozwiązania, układ treści i koncepcja pracy z Aplikacją stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takie korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa.
 3. Korzystanie z Aplikacji przez Usługobiorcę lub inne osoby nie oznacza nabycia przez nie jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów.
 4. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub rozpowszechniania Aplikacji w całości lub części, a także modyfikowanie czy wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie bez pisemnej zgody Usługodawcy.

§11 PROCEDURY REAGOWANIA NA ZGŁOSZENIA USŁUGOBIORCY

 1. Usługodawca ma prawo do ingerencji w strukturę danych, ustawienia Aplikacji oraz uprawnienia Użytkowników, jeżeli realizuje zlecenia zgłoszone przez Usługobiorcę lub gdy są to działania wymagane do prawidłowego działania aplikacji i nie spowodują utraty danych.
 2. Zgłoszenia związane ze wsparciem w korzystaniu z Aplikacji, w tym z jej ewentualnym błędnym działaniem mogą być przesyłane przez Usługobiorcę pocztą elektroniczną, z adresu email będącego loginem Użytkownika w aplikacji Berg System, na adres [email protected], a także poprzez chat online dostępny po zalogowaniu do Aplikacji lub telefonicznie, jeżeli wybrany przez Usługobiorcę Pakiet przewiduje te formy świadczenia wsparcia technicznego,
 3. Usługodawca przyjmuje, że zgłoszenie przekazane przez pocztę email oraz poprzez chat online przez zalogowanego Użytkownika jest zgłaszane rzeczywiście przez niego. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za udostępnienie możliwości komunikacji przez chat online lub poprzez adres email osobie trzeciej, która w skutek tego poda się za Usługobiorcę.
 4. Zgłoszenia związane ze zmianą terminów ważności kont, przyznawaniem lub odbieraniem uprawnień Użytkownikom, korekt w płatnościach, przyznawaniu dostępu do Berg System, zmian loginów oraz eksportu danych wymagają zgłoszenia w formie wiadomości email na adres [email protected]. Zgłoszenie tego typu musi zostać wysłane przez osobę będącą Administratorem konta, z adresu email będącego loginem w Berg System.
 5. W przypadku braku możliwości przesłania zgłoszenia przez Administratora stosowne zmiany z zakresu określanego w paragrafie 11 punkt 4 mogą̨ zostać wykonane po przesłaniu skanu pisemnego zlecenia ich wykonania podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Usługobiorcy. W przypadku wątpliwości dotyczących intencji wprowadzanych zmian lub jakichkolwiek innych zastrzeżeń Usługodawca ma prawo zarządzać dostarczenia oryginału pisma zlecającego wprowadzenie zmian przed ich wprowadzeniem. Usługodawca i Usługobiorca przyjmują, że przesłany skan zlecenia jest dokumentem wystarczającym Usługodawca nie bierze jakiejkolwiek odpowiedzialności za konsekwencje wprowadzonych zmian.
 6. Odblokowanie dostępu do konta zablokowanego wskutek nieprawidłowo wpisanego hasła może zostać zrealizowane na podstawie zgłoszenia telefonicznego, poprzez chat online oraz poprzez zgłoszenie przez pocztę email. Wymagane jest wskazanie nazwy instancji oraz loginu zablokowanego użytkownika.
 7. Usługodawca nie ma obowiązku wprowadzania zgłoszonych zmian, w szczególności zmian dotyczących Aplikacji oraz wprowadzonych danych. W ustalonych okolicznościach Usługodawca może zaproponować wprowadzenie określonych zmian odpłatnie, na bazie indywidualnie przygotowanej wyceny lub w ramach wsparcia świadczonego w związku z wybranym przez Usługobiorcę Pakietem.

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bergsystem.pl. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w szczególności, gdy będzie to wymagane aktualizacją lub zmianami w świadczeniu Usługi lub przepisami prawa.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu Usługobiorca będzie informowany o wprowadzonej zmianie niezwłocznie, nie później niż 7 dni przed wejściem jej w życie, poprzez udostępnienie zaktualizowanej wersji Regulaminu na stronie internetowej Berg System w wersji umożliwiającej jej zapis na dysku oraz co najmniej poprzez jedną z trzech metod poinformowania o zmianach:
  • wysłanie informacji pocztą elektroniczną na adres podany przy rejestracji,
  • wiadomość wewnątrz Aplikacji,
  • informację o konieczności akceptację nowej wersji Regulaminu na etapie przedłużenia ważności konta.
 3. Wszelkie zmiany w Regulaminie obowiązują od dnia opublikowania go na stronie internetowej www.bergsystem.pl, z zastrzeżeniem punktu 2 paragraf 12. Korzystanie z usługi oznacza akceptację Regulaminu.
Scroll to Top